AICMIP Centers

Zones

Zone Name Centers
I Northern Hill Zone ( NHZ) Srinagar, Udhampur, Kangra, Bjaura, Almora, Barapani, Imphal (07)
II North West Plain Zone (NWPZ) Ludhiana, Karnal, Pantnagar,  Delhi*, Kanpur (05)
III North East Plain Zone (NEPZ) Baharaich, Varanasi, Dholi, Sabour, Ranchi, Kalyani, Ambikapur, Bhubneshwar, Gossaingaon (09)
IV Peninsular Zone ( PZ) Rahuri, Karimnagar, Hyderabd, Kolhapur, Dharwada, Mandya, Coimbatore, Vagarai (08)
V Central Western Zone (CWZ) Udaipur, Banswara, Jhabua, Godhara, Chhindwara (05)
Complete Directory